قوانین و مقررات سایتانتقاد،پیشنهاد،شکایت
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش


بازه قيمت :
~   تومان

  

کتاب ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار

كد كالا: 9221
قیمت: 24,000 تومان

تالیف و ترجمه : عباس بخشیانی - رضا راعی، ناشر : سازمان مدیریت صنعتی؛روش کاربردی ارزش گذاری سهام برای تحلیل گران مالی

امتياز اين محصول
0 امتياز
موجود نيست

کتاب ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار

 تالیف و ترجمه :
عباس بخشیانی - رضا راعی
 ناشر : سازمان مدیریت صنعتی
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-8896-29-9
 تعداد صفحات : 327
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : سوم - 1395
 لیتوگرافی : کامیاب

قیمت پشت جلد : 24000 تومان

  درباره کتاب :
موضوع اصلی کتاب روش کاربردی ارزش گذاری سهام و مخاطبان اصلی آن تحلیل گران مالی هستند. در این کتاب مفاهیم حسابداری و مالی مورد استفاده در فرایند ارزش گذاری ، به گونه ای یکپارچه ارائه شده است. گرچه اغلب مدل های متداول ارزش گذاری در این کتاب بیان شده اما کتاب تنها مجموعه ای از مدل های ارزش گذاری نیست بلکه خواننده را قادر می سازد که با در نظر گرفتن مشخصات شرکت و کاربرد روش های ارزش گذاری ، مدل ارزش گذاری مناسب را انتخاب و اطلاعات ورودی مدل را از صورت های مالی شرکت استخراج کند. با توجه به کمبود منابع فارسی سعی شده است کلیه دقایق و ظرایف ارزش گذاری با استفاده از مثال های واقعی گوناگون بیان شود.

  فهرست مطالب :

سخن ناشر
مقدمه ی پدید آورندگان

فصل اول :  فرایند ارزش گذاری سهام
مقدمه
کاربردهای ارزش گذاری سهام
مفاهیم و مدل های ارزش گذاری
1. فرایند ارزش گذاری
2. شناخت شرکت
3. پیش بینی عملکرد آتی  شرکت
پیش بینی اقتصادی
پیش بینی مالی
انتخاب مدل ارزش گذاری
دیدگاه های مختلف درباره ی ارزش
مدل های ارزش گذاری مطلق
مدل های نسبی ارزش گذاری
انتخاب مدل
4. نقش تحلیلگر مالی و قالب گزارش تحقیق
محتوای گزارش تحقیق
قالب گزارش تحقیق
5. خلاصه
پیوست الف : نمونه گزارش تحقیق تهیه شده در بانک های سرمایه گذاری
مسائل فصل اول

فصل دوم :  ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام
1. مقدمه
2. مدل های ارزش فعلی جریان نقدی (مدل های DCF)
جریان نقدی مورد انتظار
تعیین نرخ تنزیل
3. مدل DDM
مدل یک دوره ای DDM
مدل چند دوره ای DDM
4. مدل گردون یا GGM
نرخ رشد ضمنی سود
تخمین نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل GGM
ارزش فعلی فرصت های رشد (PVGO)
5. مدل های چند دوره ای DDM
مدل دو مرحله ای DDM
مدل H
مدل های ارزش فعلی سودهای تقسیمی (DDM) سه مرحله ای
6. عوامل مالی تعیین کننده نرخ رشد
نرخ رشد پایدار
آنالیز دوپن
مدل سازی صورت های مالی شرکت
مدیریت دارایی و مدل DDM
7. خلاصه
مسائل فصل دوم

فصل سوم :  ارزش گذاری به روش جریان نقدی آزاد
1. مقدمه ای بر جریان نقدی آزاد
2. روش های ارزش گذاری FCFF و FCFE
تعریف جریان نقدی آزاد
ارزش فعلی جریان نقدی آزاد
ارزش کنونی FCFF
ارزش فعلی FCFE
مدل های یک مرحله ای FCFF و FCFE
3. پیش بینی جریان نقدی آژاد
محاسبه ی FCFF با استفاده از سود خالص شرکت
محاسبه ی FCFF با استفاده از صورت جریان وجوه نقد
مخارج غیر نقدی
محاسبه ی FCFE با استفاده از FCFF
محاسبه ی FCFF با استفاده از EBIT و EBITDA
پیش بینی FCFF و FCFE
اصلاحات اعمالی بر روی CFO
جریان نقدی آزاد شرکت های با ساختار سرمایه پیچسده
4. مدل های ارزش گذاری جریان نقدی آزاد
کاربرد مدل یک مرحله ای جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری سهام شرکت های خارجی
مدل جریان نقدی آزاد
مدل دو مرحله ای با نرخ رشد ثابت در مراحل اول و دوم
مدل دو مرحله ای با نرخ رشد نزولی در مرحله اول و نرخ رشد ثابت در مرحله دوم
مدل سه مرحله ای جریان نقدی آزاد
5. دارایی های غیر عملیاتی و ارزش شرکت
6. خلاصه فصل
مسائل فصل سوم

فصل چهارم : ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
1. مقدمه
2. ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت
3. ضریب قیمت به سود (P/E)
محاسبه ی EPS
محاسبه ی ضریب P/E دنباله رو
محاسبه ی ضریب P/E پیشرو
ارزش گذاری بر اسا مقادیر بنیادی مورد انتظار
ارزش گذاری به روش مقایسه ای
ضرایب قیمت شرکت های مشابه
ضرایب قیمت صنعت و بخش اقتصاد
ضریب قیمت بازار
مقایسه با مقادیر تاریخی ضریب P/E
استفاده از ضریب P/E  برای محاسبه ارزش پایانی در مدل های DDM
4. ضریب قیمت به ارزش دفتری (P/B)
محاسبه ی ارزش دفتری
ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
ارزش گذاری به روش مقایسه ای
5. ضریب قیمت به فروش (P/S)
محاسبه ی فروش
ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار
ارزش گذاری به روش مقایسه ای
6. ضریب قیمت به جریان نقدی
محاسبه ی جریان نقدی
ارش گذاری بر اسا مقادیر بنیادی مورد انتظار
ارزش گذاری به روش مقایسه ای
7. ضریب ارزش واحد انتفاعی (EV) به EBITDA
محاسبه ی EBITDA و ارزش واحد انتفاعی
ارزش گذاری به روش مقایسه ای
8. شاخص های ارزش گذاری حرکتی
9. شاخص های ارزش گذاری و مدیریت دارایی
10. خلاصه ی فصل
مسائل فصل چهارم
 
فصل پنجم :  ارزش گذاری به روش سود باقیمانده
1. مقدمه
2. سود باقیمانده
ارزش افزوده ی اقتصادی (EVA)
3. مدل ارزش گذاری سود باقیمانده
حالت کلی مدل سود باقیمانده
رابطه  ی سود باقیمانده و متغیرهای بنیادی
رابطه ی مدل سود باقیمانده و دیگر مدل های ارزش گذاری سهام
4. ملاحظات مربوط به قواعد حسابداری
اقلام درآمد و هزینه که از مجرای صورت سود و زیان عبور نمی کنند
تعدیل های اعمال شده بر روی ترازنامه برای محاسبه ی ارزش منصفانه
دارایی های غیر مشهود
اقلام گذرا
دیگر روش های حسابداری غیر محافظه کارانه
5. مدل ارزش گذاری یک مرحله ای سود باقیمانده
6. مدل ارزش گذاری سود باقیمانده چند مرحله ای
7. خلاصه ی فصل
مسائل فصل پنجم

فصل ششم :  تحلیل بازار سهام
1. ارزش گذاری بازار
2. مدل ارزش فعلی سود سهام
3. مدل جریان نقدی آزاد
مدل دو مرحله ای جریان نقدی آزاد
4. تخمین EPS شاخص بازار
تخمین فروش  به ازای هر سهم
تخمین سود
تخمین هزینه استهلاک به ازای هر سهم
تخمین هزینه ی بهره به ازای هر سهم
تخمین نرخ مالیات
جمع بندی
عوامل موثر بر EBITDA
چرخه ی تجاری
رویکرد مسیر تغییر برای برآورد EPS
5. ضریب P/E برای یک شاخص بازار سهام
رویکرد مسیر تغییر
رویکرد تخمین مشخص
6. ارزش ذاتی  و بازده   مورد انتظار  شاخص بازار
7. خلاصه ی فصل

فصل هفتم :  ارزش گذاری سهام در کشورهای در حال توسعه
1. رویکردهای ارزش گذاری اسمی و واقعی
تاثیر رویکردهای واقعی و اسمی بر نسبت های مالی
2. تاثیر ریسک های بازار در حال توسعه در ارزش گذاری
3. هزینه سرمایه شرکت های فعال در کشورهای در حال توسعه
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی پس از مالیات
وزن های ساختار سرمایه
صرف ریسک کشور برای کشورهای در حال توسعه
4. نمونه ای از ارزش گذاری شرکت فعال در کشورهای در حال توسعه
شرح کلی شرکت
خلاصه ای از تحلیل از بالا-به-پایین
اقتصاد کلان
بازارهای سرمایه
صنعت
شرکت
تحلیل صورت های مالی
پیش بینی های مالی
فروش پیش بینی  شده
ارزش گذاری با استفاده از رویکرد ارزش فعلی جریان نقدی
رویکرد ارزش گذاری نسبی
توصیه سرمایه گذاری و جمع بندی
5. خلاصه ی فصل

پاسخ به مسائل انتهای فصل ها
مراجع

برچسب محصول